Zakres badań geotechnicznych gruntu

Opublikowano: 06-09-2022

Wróć do spisu artykułów


Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych. 

Dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badań, poza badaniami, o których mowa powyżej, powinien być zależny od przewidywanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz specyfiki i charakteru obiektu budowlanego lub rodzaju planowanych robót geotechnicznych oraz określać: 

1. rodzaj gruntów; 

2. fizyczne i mechaniczne parametry gruntu takie jak: kąt tarcia wewnętrznego, spójność, wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, moduł ściśliwości lub odkształcenia, uzyskane w badaniach laboratoryjnych lub w terenie, w szczególności za pomocą takich metod jak: 

  • sondowania statyczne i dynamiczne, 
  • badania presjometryczne i dylatometryczne, 
  • badania sondą krzyżakową, 
  • badania próbnych obciążeń gruntu; 

3. w zależności od potrzeb fizykochemicznych – właściwość wód gruntowych. 

 

Dla obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badań poza badaniami, o których już wspomniano, należy dodatkowo uzupełnić badaniami niezbędnymi do przeprowadzenia obliczeń analitycznych i numerycznych dla przyjętego modelu geotechnicznego podłoża, w uzgodnieniu z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.

 

W przypadku budowli ziemnych i składowisk odpadów, zaliczanych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej, zakres badań należy dodatkowo uzupełnić o badania: 

1. przepuszczalności hydraulicznej gruntów wykonane w terenie i laboratorium; 

2. zagęszczalności podłoża gruntowego i gruntów stosowanych do budowy; 

3. materiałów stosowanych do uszczelnień; 

4. materiałów stosowanych w konstrukcjach drenażowych. 

 

W przypadku wzmacniania podłoża gruntowego dla obiektów zaliczanych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badań należy dodatkowo uzupełnić o badania: 

1. efektów wzmocnienia gruntów; 
2. materiałów stosowanych do wzmocnienia gruntów.

 

Zakres badań wskazanych powyżej, w zależności od potrzeb, może być rozszerzony o dodatkowe badania gruntu, takie jak: 

1. badania geofizyczne; 
2. badania na poletkach doświadczalnych; 
3. odkrywki fundamentów; 
4. badania zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych; 
5. badania właściwości dynamicznych gruntu; 
6. badania teledetekcyjne.

 

Próbki do badań laboratoryjnych powinny mieć jakość zgodną z Polską Normą PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego i powinny być pobierane w trakcie wierceń, z wykopów badawczych, za pomocą odpowiednich próbników.

 

 

źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

 

 


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook