Akty prawne

Wróć do listy stron


Poniżej zestawiono podstawowe akty prawne związane z geologią, górnictwem, geotechniką czy środowiskiem naturalnym.


Wybrane ustawy

 1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. 2020 r. poz. 1333] 
 2.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. 2020 poz. 833]
 3.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2020 poz. 310]
 4.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2020 poz. 1219]
 5.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz.U. 2020 poz. 276]
 6.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze [Dz.U. 2020 poz. 1064]
 7.  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. 2020 poz. 293]
 8.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym [Dz. U. 2019 poz. 667]
 9.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. 2020 poz. 797]
 10.  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym [Dz.U. z 2020 poz. 1043]
 11.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz. U. z 2020 poz. 470]
 12.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U. 2020 poz. 55]
 13.  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227]

Wybrane "specustawy"

 1.  Specustawa kolejowa – Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym [Dz.U. z 2021 r. poz. 1984]
 2.  Specustawa drogowa – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [Dz.U. z 2022 r. poz. 176]
 3.  Specustawa lotniskowa – Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego [Dz.U. z 2021 r. poz. 1079]
 4.  Specustawa o gazoporcie – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu [Dz.U. z 2021 r. poz. 1836]
 5.  Specustawa przeciwpowodziowa – Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych [Dz.U. z 2019 r. poz. 933]
 6.  Specustawa atomowa – Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących [Dz.U. z 2018 r. poz. 1537]
 7.  Specustawa przesyłowa – Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych [Dz.U. z 2022 r. poz. 273]
 8.  Specustawa w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej – Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską [Dz.U. z 2021 r. poz. 1644]
 9.  Specustawa w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym [Dz.U. z 2021 r. poz. 1354]
 10.  Specustawa mieszkaniowa – Ustawa z dnia 5 lipca 2018 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących [Dz.U. z 2021 r. poz. 1538]

Wybrane rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [Dz.U. 2020 poz. 11429]
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz.U. 2013 poz. 640]
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. 2013 poz. 1129]
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2020 poz. 1609]
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych [Dz. U. 2012 poz. 463]
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych [Dz. U. 2019 poz. 211]
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. [Dz.U. z 2019 r. poz. 1839]
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz.U. 2014 poz. 112]
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126]
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego [Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6]
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie [Dz.U. z 1998 nr 151 poz. 987]
 12. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej [Dz. U. 2016, poz. 2033]
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401]

Wybrane normy

 1. PN-EN ISO 22475-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych - Część 1: Techniczne zasady wykonania.
 2. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 3. Norma branżowa BN-90/1785-01 Płuczka wiertnicza. Metody badań w warunkach polowych.
 4. Norma PN-EN ISO 10414-1: 2012 Przemysł naftowy i gazowniczy - Badania polowe płynów wiertniczych - Część 1: Płyny na bazie wody.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook