Słownik

Wróć do listy stronA


Analiza TQ and DRAG jest analizą umożliwiającą estymację sił osiowych i momentu obrotowego generowanych na skutek kontaktu pomiędzy elementami przewodu wiertniczego i narzędziami a ścianą otworu. Podstawowym źródłem T&D jest siła kontaktowa i tarcie. Wartość mierzonych sił i momentu obrotowego jest funkcją: masy i geometrii przewodu wiertniczego, zastosowanych narzędzi, parametrów pracy, geometrii i jakości otworu, typu płynu wiertniczego, ilości fazy stałej zawieszonej trwale i zakumulowanej na dnie otworu.


B


Balastowanie - to proces polegający na obniżeniu siły kontaktowej pomiędzy instalowanym rurociągiem i ścianą otworu wypełnionego płuczką poprzez celowe wprowadzenie do wnętrza rurociągu balastu o optymalnej masie.   


C


Ciśnienie denne (hydrostatyczne, dynamiczne) - ciśnienie denne hydrostatyczne jest to ciśnienie jakie wywiera słup płuczki na ścianę otworu w stanie spoczynku. Ciśnienie denne dynamiczne jest to ciśnienie jakie wywiera płuczka na ścianę otworu z uwzględnieniem oporów przepływu (stan cyrkulacji w otworze).

Cyrkulowanie - zatłaczanie do otworu płuczki wiertniczej, jej powrót, wraz ze zwiercinami na powierzchnię do systemu oczyszczania (kondycjonowania) i ponowne kierowanie jej do otworu.  Komponentami systemu cyrkulacyjnego są: pompa płuczkowa, infrastruktura rurociągowa, przewód wiertniczy, narzędzie wiertnicze, system separacji i kondycjonowania.


D


Dolny zestaw przewodu (BHA) - elementy wyposażenia wgłębnego usytuowane pomiędzy pierwszą rurą płuczkową i narzędziem urabiającym (świdrem, poszerzaczem). Komponentami BHA mogą być narzędzia, motor, obciążniki, łączniki wiertnicze, centralizatory, stabilizatory i narzędzia specjalnego przeznaczenia. 


G


Geotechnika jest nauką o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię - w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę, reologię. Jest to nauka związana z inżynierią lądową, zajmująca się właściwościami gruntu pod kątem projektowania i wykonawstwa budowli naziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Oprócz inżynierii lądowej, geotechnika ma również zastosowanie w budownictwie wojskowym, górniczym, naftowym, energetycznym zarówno lądowym jak i morskim (tzw. offshore). Warto również pamiętać, że inżynieria geotechniczna i geologii inżynierskiej obejmują obszary wiedzy, które się pokrywają, jednak inżynieria geotechniczna jest specjalnością inżynierii lądowej a geologia inżynierska jest specjalnością geologii - dzielą one te same zasady mechaniki gruntów i mechaniki skał, ale różnią się pod względem aplikacji (wykorzystania). W praktyce różnice przejawiają się tym, że geotechnika bardziej zajmuje się właściwościami mechanicznymi gruntów i jest bardziej związana z budownictwem, mniejsza waga jest przykładana do budowy geologicznej, zwłaszcza stratygrafii czy tektoniki. Geotechnika jest nauką interdyscyplinarną, wykorzystującą gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię – w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię itd.

Geologia Inżynierska jest jeden z działów geologii, wydzielony jako samodzielna nauka w latach dwudziestych XX w. Zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. W praktyce jest to ta część nauk geologicznych, która zajmuje się badaniami podłoża gruntowego do celów budowlanych oraz oddziaływaniem warunków gruntowo-wodnych na takie obiekty. Badania geologii inżynierskiej pozwalają m.in. na określenie parametrów wytrzymałościowych gruntów, co pozwala racjonalnie zaprojektować budowlę i uniknąć zagrożeń związanych z jej osiadaniem przy posadowieniu na niejednorodnym gruncie czy uniknąć zagrożeń związanych występowaniem procesów osuwiskowych.


H


Hydraulika otworowa - dział inżynierii wiertniczej zajmujący się przepływami przez zmienne geometrie, spadkami ciśnień w układzie, reologią, mechanizmami transportu zwiercin, oddziaływaniem płynu na ścianę otworu wiertniczego.

Hydrogeologia jest to nauka o wodach podziemnych Dziedzina ta obejmuje wiele zagadnień teoretycznych, jak i ściśle związanych z gospodarką. Do zagadnień teoretycznych należą:

  • geneza pochodzenia wód podziemnych,
  • rozprzestrzenianie i warunki występowania wód podziemnych,
  • właściwości fizyczne i chemiczne oraz zmiany jakie w nich zachodzą.

Wody podziemne występują w określonych typach skał. Między tymi skałami, a wodą w nich zawartą, istnieje ścisła wzajemna zależność. Od typu skał i od ich układu zależy ilość, jakość i zasięg wód podziemnych, a także ich ruch. Wody podziemne oddziaływują na skały, mają one zdolność rozpuszczania niektórych minerałów, powodują różne procesy chemiczne, wpływają także na właściwości fizyczne skał, wywierają ciśnienie dynamiczne oraz inne zjawiska.

HDD (ang. Horizontal Direct Drilling)


K


Krętlik - narzędzie stosowane w fazie instalacji, którego zadaniem jest uniemożliwienie przenoszenia momentu obrotowego z przewodu wiertniczego na instalowany rurociąg.

Krzywy łącznik - grubościenny łącznik lub zwornik, którego osie połączeń gwintowych mufy i czopa krzyżują się i tworzą ugięcie pod kątem. Krzywe łączniki standardowo wykonuje się o kącie ugięcia 1 – 3 stopni. Krzywy łącznik stosuje się dla odchylenia osi otworu w celu zmiany inklinacji i/lub azymutu.


L


Lira - specjalne ułożenie przygotowanego do instalacji rurociągu na podporach stałych lub podporach pozycjonowanych za pomocą dźwigów. 


M


Materiały płuczkowe - materiały chemiczne używane do produkcji i kondycjonowania płynów wiertniczych, służące do spełniania ich funkcji i osiągania celów technologicznych. Wśród podstawowych komponentów wyróżnia się materiały strukturotwórcze (np. bentonity, biopolimery), koloidy ochronne, inhibitory, środki specjalnego przeznaczenia, chemikalia komercyjne.

Moment obrotowy - wielkość fizyczna wynikająca z przyłożonej siły koniecznej do wykonania ruchu obrotowego po zadanym promieniu. W wiertnictwie HDD moment obrotowy dostarczany przez maszynę roboczą służy do pokonania oporów generowanych przez elementy przewodu wiertniczego, w tym zestaw narzędzi.  


N


Nawigacja w otworze - czynności służące do ustalania aktualnej pozycji narzędzia w otworze w stosunku do pozycji zaplanowanej. W trakcie wiercenia pilotowego dokonuje się między innymi pomiarów azymutu, inklinacji, położenia czoła narzędzia, głębokości. Zarówno pomiary bezpośrednie jak i kalkulacje geometryczne pozwalają operatorowi systemu na kierowanie trajektorią otworu. 


O


Ochrona środowiska jako całość jest pojęciem bardzo szerokim i trudnym do zdefiniowania. Nasza "gałązka" tej dziedziny obejmuje szeroko pojętą działalność związaną z ochroną środowiska gruntowo-wodnego i jest ściśle powiązana z naukami takimi jak geologia inżynierska czy hydrogeologia. Dotyczy więc przede wszystkim oceny stanu tego środowiska, jak również prognozowania wpływu na środowisko różnych inwestycji.

Operacje wiertnicze HDD - wykonywanie czynności wiertniczych mających na celu wywiercenie otworu o określonej trajektorii i geometrii w zastanych warunkach geologicznych, w celu instalacji rurociągu lub grupy rurociągów. Podstawowe operacje obejmują: wiercenie pilotowe, poszerzanie otworu, kalibrację otworu, instalację rurociągu. Pomocnicze operacje obejmują m.in. mobilizację, demobilizację oraz prefabrykację i testy rurociągów. 

Otwór wiertniczy - wyrobisko o przekroju kołowym powstałe na skutek zwiercenia (wypłukania) skały przez narzędzia wiertnicze (świdry, poszerzacze). Otwór może być w trakcie operacji wiertniczych częściowo zarurowany (zabezpieczony mechanicznie) lub całkowicie otwarty (podparty jedynie płynem wiertniczym).


P


Parametry wiercenia - to niezbędne do wiercenia wartości fizyczne. Do podstawowych parametrów wiercenia należy zaliczyć: parametry mechaniczne: nacisk osiowy na narzędzie wiercące [kN], moment obrotowy [Nm], prędkość obrotową narzędzia [obr./min] oraz parametry hydrauliczne: strumień cyrkulującej płuczki [l/min], energię hydrauliczną na spodzie otworu [kW/m2]. 

Pompa płuczkowa - urządzenie wywołujące cyrkulację płuczki w otworze. Najczęściej jest nim wysokociśnieniowa, trzytłokowa pompa pojedynczego działania, zdolna do pokonywania oporów przepływu i przekazująca energię hydrauliczną przez dysze narzędzia na dno otworu.

Postęp wiercenia - prędkość drążenia otworu podawana zwykle w [m/h] lub w [m/min] 

Poszerzacz - narzędzie służące do poszerzania otworu pilotowego do określonej średnicy i/lub stabilizacji wgłębnego zestawu poszerzającego i/lub instalującego. Ze względu na cechy konstrukcyjne rozróżnia się poszerzacze typu: otwartego / zamkniętego lub poszerzacze bez części ułożyskowanych / z rolkami (gryzami). Struktura tnąca narzędzi wymaga rotacji przewodu do ich prawidłowego stosowania.

Przestrzeń pierścieniowa - przestrzeń geometryczna pomiędzy zewnętrzną średnicą przewodu wiertniczego a aktualną średnicą otworu. 

Przewód wiertniczy - skręcone ze sobą elementy tworzące jedną nieprzerwaną całość w postaci: rur płuczkowych, obciążników, łączników, stabilizatorów, centralizatorów, opcjonalnie także: silnika wgłębnego, krzywego łącznika, amortyzatora drgań. 


R


Raporty wiertnicze - materiały źródłowe służące monitorowaniu, analizie czynności, tworzeniu baz danych i statystyk wiertniczych. Raporty są tworzone i dystrybuowane na bieżąco. Stroną tworzącą raporty są firmy wiertnicze (Raport Wiertacza, Raport Kierownika Wiertni) oraz firmy serwisowe (Raport Serwisu Płuczkowego, Raport Serwisu Kierunkowego). Raporty powinny zawierać opis bieżących procedur wiertniczych, rejestrowane parametry technologiczne oraz komentarz do nich.


S


Silnik wgłębny - zwykle naporowy silnik hydrauliczny, w którym moment obrotowy generowany jest przez strumień płuczki przepływającej pomiędzy statorem i rotorem. Wgłębny silnik hydrauliczny działa na zasadzie silnika Moineau. Jego cechą charakterystyczną jest iloraz kinematyczny. 

Siła osiowa - siła działająca wzdłuż osi przewodu wiertniczego w wyniku prowadzenia operacji wiertniczych. W fazie wiercenia pilotowego przewód jest ściskany (siła pchania, naporu, nacisku), w fazie poszerzania, kalibracji i instalacji przewód jest na ogół rozciągany (siła ciągnięcia / siła instalacyjna).

Świder - narzędzie zwiercające lub działające hydromonitorowo na skałę w procesie wiercenia otworu pilotowego.


T


Trajektoria - przestrzenne zobrazowanie osi otworu (profil otworu).


W


Wiercenie - mechaniczno – hydrauliczny proces drążenia wyrobiska za pomocą narzędzia wiercącym. Proces polega na skrawaniu, ścieraniu, kruszeniu lub odspajaniu hydromonitorowym za pomocą obracającego się świdra lub poszerzacza. Przewód wiertniczy wprawiany jest w ruch obrotowy i ruch posuwisty za pomocą maszyny roboczej (wiertnicy). Zwierciny z dna otworu wynoszone są za pomocą płuczki wiertniczej.

Wiertacz - osoba obsługująca manualnie wiertnicę i kontrolująca proces drążenia otworu. Musi posiadać kwalifikacje i odpowiednie uprawnienia.

Wiertnica HDD - Maszyna robocza realizująca operacje wiertnicze.


Z


Zamknięty obieg płuczkowy - układ, w którym płuczka permanentnie cyrkuluje pomiędzy powierzchnią i dnem wierconego otworu. Elementami umożliwiającymi trwałe podtrzymanie tego procesu są między innymi: zbiorniki płuczkowe z armaturą, pompy, rurociągi, przewód wiertniczy, narzędzia wgłębne, system kontroli fazy stałej (separacji faz). Wspomniane powyżej elementy są niezbędne dla skutecznego zamknięcia obiegu. W przypadku, gdyby płuczka nie podlegała ponownemu wykorzystaniu w procesie, mielibyśmy do czynienia z obiegiem otwartym, w którym płyn wiertniczy po opuszczeniu otworu poddawany jest utylizacji.

Zarurowanie otworu - tymczasowe lub stałe zabudowanie przypowierzchniowych odcinków otworu HDD za pomocą rur stalowych (casingu).  Odcinki rur okładzinowych łączone są za pomocą spawania lub skręcane za pomocą połączeń gwintowych. Głównym celem zapuszczania casingu jest zabezpieczenie pierwszej sekcji otworu przed zapadnięciem i deformacją ściany, zagwarantowanie prawidłowego obiegu płuczki wiertniczej a także poprawa jakości sterowania dolnym zestawem przewodu, poprzez efektywne obniżenie tarcia.

Zwierciny - rozdrobnione cząstki skały, wytworzone w procesie wiercenia i rozproszone w płuczce.


 

Skróty wiertnicze i terminy anglojęzycznych

 

Skrót 

Rozwinięcie

Polski odpowiednik / komentarz techniczny

ABIA

At Bit Inclination Assembly

Łącznik z wbudowanym sensorem pomiarowym umożliwiający pomiar inklinacji (pochylenia) tuż za świdrem (narzędziem wiercącym) w trakcie wiercenia pilotowego

API

American Petroleum Institute
 

Amerykański Instytut Naftowy - źródło norm i referencji dla przemysłu wiertniczego na świecie

APWD

Annular Pressure While Drilling
 

Pomiar ciśnienia panującego w przestrzeni pierścieniowej otworu pilotowego dokonywany w czasie rzeczywistym. System zintegrowany z systemami typu MGS lub GST

ASCE

American Society of Civil Engineers

Amerykańskie stowarzyszenie grupujące inżynierów budownictwa

AV

Annular Velocity

Prędkość z jaką przepływa płuczka w przestrzeni pierścieniowej otworu

AVG

Average

Wartość średnia

AWAY

 

Odległość w planie - dległość pomiędzy punktem wejścia a dowolną pozycją w rzucie na płaszczyznę poziomą

BBL

Barrel

Baryłka, jednostka objętości

BH

Borehole

Otwór wiertniczy

BHA

Bottom Hole Assembly

Dolny zestaw przewodu wiertniczego. Oznaczenie odnosi się do wszystkich elementów typu: narzędzia, łączniki wiertnicze, obudowy sond pomiarowych, stabilizatory itp.

BHP

Bottom Hole Pressure

Ciśnienie panujące na spodzie otworu

BIC

Best In Class

Najwyższa produktywność w danej klasie sprzętu

BOBT

Bit On Bottom Time

Czas pracy narzędzia na spodzie otworu

BOX

Box

Mufa w połączeniu gwintowym

BR

Barrel Reamer

Poszerzacz baryłkowy

BUR

Build Up Rate

Tempo nabierania krzywizny otworu pilotowego

CC

Circulate and Condition

Cyrkulowanie i obróbka płuczki

CIRC

Ciculate

Cyrkulowanie

COVER

 

Przykrycie - odległość osi otworu od nadległej powierzchni terenu

CSG

Casing

Rura okładzinowa/osłonowa - zarurowanie techniczne otworu, zabezpieczające wejście i/lub wyjście otworu

CPT

Cone Penetration Test

CPT - Stożkowy test penetracji, geotechniczny test in-situ. Wynik podaje się w MPa

DCA

Drilling Contractors Association

Europejskie Stowarzyszenie Firm Wiertniczych. Organizacja wiertnicza zrzeszająca spółki wiertnicze, konsultingowe oraz dostawców i projektantów z branży HDD

DCI

Digital Control Inc.

Producent sprzętu lokalizacyjnego

DD

Directional Driller

Wiertacz kierunkowy - inżynier prowadzący wiercenie kierunkowe

DDI

Directional Difficulty Index

Wskaźnik trudności
geometrycznej (krętości) otworu

DLS

Dogleg Severity

Intensywność zmian kąta przestrzennego na jednostkę długości otworu (100ft = 30m)

DC

Drill Collar

Obciążnik wiertniczy

DDR

Daily Drilling Report

Dzienny raport wiertniczy

DFL

Drilling Fluid

Płyn wiertniczy

DP

Drill pipe

Rura/żerdź płuczkowa – element przewodu wiertniczego

DRLG

Drilling

Wiercenie

DS

Directional Service

Serwis kierunkowy

DS

Dispersed solids

Zwierciny trwale rozproszone (zdyspergowane) w płyniewiertniczym

DSV

Drilling Supervisor

Nadzór robót wiertniczych

ECD

Equivalent Circulationg Density

Ekwiwalentna gęstość płuczki - hipotetyczna gęstość płuczki wynikająca z sumowania ciśnienia hydrostatycznego płuczki i oporów jej przepływu

EOB

End Of Build

Koniec sekcji budowania kąta

EP

Entry Point / Exit Point

Punkt wejścia / punkt wyjścia

FC

Fly Cutter

Poszerzacz otwarty - typ narzędzia skrawającego

FF

Friction Factor

Współczynnik tarcia

FH

Full Hole

Typ połączenia gwintowego

FR

Flow Rate

Strumień przepływu płuczki wyrażony w l/min, jeden z podstawowych parametrów technologicznych

FV

Funnel Viscosity

Lepkość umowna wyrażona w jednostce czasu. Pomiar za pomocą Lejka Marsha [s]

FT

Flat Time

Część czasu produktywnego poza pracą narzędzia na spodzie

GST

Gyro Steering Tool

Żyrokompasowy system nawigacji

GPM

Gallons Per Minute

Wydatek pompy płuczkowej wyrażony w galonach na minutę

GS

Gel Strength

Wytrzymałość strukturalna płynu wiertniczego

HDD

Horizontal Directional Drilling

Horyzontalne wiercenie kierunkowe (nazwa techniki wiertniczej)

HDPE

High Density Polyethylene

Polietylen wysokiej gęstości HDPE. Tworzywo sztuczne służące do produkcji rurociągów.

HDI

Hole Difficulty Index

Wskaźnik trudności otworu (instalacji).

W nomenklaturze ROE jest to bezwymiarowy
wskaźnik będący iloczynem długości otworu wyrażonej w metrach i średnicy rurociągu
wyrażonej w calach.

HHP

Hydraulic Horse Power

Moc hydrauliczna

HO

Hole opener

Poszerzacz rolkowy - typ narzędzia składającego się z korpusu, ramion i gryzów urabiających

HP

Hydrostatic Pressure

Ciśnienie hydrostatyczne

HP

High pressure

Wysokie ciśnienie (wysokiego ciśnienia)

HQI

Hole Quality Index

Wskaźnik jakości otworu. W nomenklaturze ROE jest to wskaźnik będący wynikiem bieżącej oceny jakości otworu

HS

Horizontal Section

Sekcja pozioma otworu

HSE

Health Safety and
Environment

Zdrowie – bezpieczeństwo -środowisko. Systemowe podejście związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

HWDP

Heavy Weight Drill Pipe

Rury płuczkowe grubościenne. Oznaczenie przewodu wiertniczego o grubości ścianki powyżej standardowej dla danej średnicy

IADC

International Association of Drilling Contractors

Organizacja zrzeszająca naftowe firmy wiertnicze. Kod IADC jest standardowo wykorzystywany do opisu typu narzędzi wiercących i do oceny stopnia ich zużycia

ID

Internal Diameter

Średnica wewnętrzna

IF

Internal Flush

Typ połączenia gwintowego

ISO

International Standards Organization

Międzynarodowa certyfikacja jakości

ISTT

International Society for Trenchless Technology

Międzynarodowe Stowarzyszenie Technik Bezwykopowych

IEU

Internal External Upset

Rura płuczkowa spęczana na
zewnątrz i do wewnątrz

ILT

Invisible Lost Time

Niewidoczny czas stracony. Czas o ograniczonej produktywności (nieewidencjonowany)

JETTING

Jetting Assembly

Zestaw do wiercenia hydromonitorowego w miękkich formacjach. Dolny zestaw przewodu składający się zwykle ze świdra i krzywego łącznika

JF

Jacking Forces

Siły przeciskowe

LCM

Lost Circulation Material

Materiały płuczkowe do
likwidacji zaników płuczki

LGS

Low Gravity Solids

Faza stała o niskiej gęstości

LIH

Lost In Hole

Strata narzędzia w otworze

LSYP

Low Shear Yield Point

Granica płynięcia kalkulowana przy niskich prędkościach ścinania

LT

Lost Time

Czas stracony

LV

Low Viscosity

Środek o niskiej lepkości

MBT

Methylene Blue Test

Test oznaczający zawartość aktywnych części bentonitu

MCL

Maximum Contaminant Level

Maksymalny poziom skażenia

MD

Measured Distance

Measured Depth

Długość otworu na ogół mierzona po przewodzie od punktu wejścia lub wyjścia.

MGS

Magnetics Guidance System

Magnetyczny system nawigacji

MITM

Meeting in the Middle (Intersect)
 

Metoda polegająca na przecięciu się trajektorii
dwóch otworów wiertniczych. Metoda umożliwiająca wiercenie docelowo jednego otworu przez dwie wiertnice równocześnie z przeciwnych stron

MSDS

Material Safety Data Sheet

Karta bezpieczeństwa
materiału płuczkowego

MT

Metric Tone

Tona metryczna

MT

Milled Tooth

Frezowany - oznaczenie używane do określenia typu zębów gryzów w świdrach lub hole openerach

MT

Micro Tunnel

Mikrotunelowanie

MTP

Maximum Theoretical Performance

Maksymalny postęp wiercenia (produktywność) prac wiertniczych wyrażony w m/h

MUT

Make Up Torque

Moment skręcający połączenia gwintowego

MW

Mud Weight

Ciężar właściwy płuczki

MWD

Measurement While Drilling

Pomiar parametrów wiercenia kierunkowego w czasie rzeczywistym. Pomiar inklinacji, azymutu, położenia czoła narzędzia oraz nacisku na świder

NMDC

Non Magnetic Drill Collar

Obciążnik ze stopów niemagnetycznych. Osłona na magnetyczną sondę pomiarową

NP

Neutral Point

Punkt neutralny

NPT

Non Productive Time

Czas nieproduktywny

NRV

Non Return Valve

Zawór zwrotny - element wnętrza przewodu wiertniczego odcinający / umożliwiający przepływ

OCMA

Oil Company Materials Association

 

OD

Outside Diameter

Średnica zewnętrzna

ON BOTTOM

 

Na dnie - stan dotyczący pracy rzeczywistej narzędzia

OFF BOTTOM

 

Ponad dnem - stan dotyczący pozycji narzędzia ponad dnem

PAC

Polyanionic Cellulose

Polianionowa celuloza, materiał płuczkowy

PDC

Polycrystaline Diamond

Typ świdra skrawającego

PDM

Positive Displacement Motor

Silnik wgłębny typu naporowego, umożliwia napęd świdra bez konieczności obracania przewodem

PF

Pulling Force

Siła ciągnięcia, jeden z podstawowych parametrów technologicznych

PG

Pressure Gradient

Gradient ciśnienia wyrażony w MPa/m

PHPA

Partially Hydrolyzed Polyacryleamid

Częściowo hydrolizowany poliakryloamid

PIN

PIN

Czop w połączeniu gwintowym

POOH

Pull Out of the Hole

Wyciągać z otworu

PP

Pore Pressure

Ciśnienie porowe

PPG

Pounds Per Gallon

Funt na galon, jednostka ciężaru właściwego

PPM

Parts Per Milion

Część milionowa

PS

Pipe Side

Strona rurociągowa, strona przewiertu na której prefabrykowany jest rurociąg

PSI

Pounds per Square Inch

Funt na cal kwadratowy, jednostka ciśnienia

PT

Productive Time

Czas produktywny

PV

Plastic Viscosity

Lepkość plastyczna - parametr stosowany w modelowaniu reologicznym wyrażony w mPa*s

QA/QC

Quality Assurance / Quality Control

Zapewnienie i kontrola jakości

R&P

Rack and Pinion

Napęd wiertnicy typu zębatkowego

REG

Regular

Typ połączenia gwintowego

REV

Revolution

Obrót

RIH

Run Into the Hole

Zapuszczanie przewodu do otworu

ROP

Rate of Penetration

Wskaźnik liniowego postępu wyrażony na ogół w m/min lub m/h

RMR

Rock Mass Rating

Wskaźnik jakości masywu skalnego

RP

Recommended Practise

Zalecany sposób postępowania

RPM

Revolution Per Minute

Ilość obrotów na minutę

RSS

Rotary Steerable System

System wiercenie polegający na ciągłej rotacji przewodu

RQD

Rock Quality Designation

Wskaźnik podzielności rdzenia - parametr określający jakość pobranego rdzenia skalnego (stopień spękania)

RS

Rig Side

Strona maszynowa, strona przewiertu, na której zlokalizowane jest podstawowe urządzenie wiertnicze

RTD

Real Time Data

Dane gromadzone w czasie rzeczywistym

SCR

Slow Circulating Rate

Cyrkulacja ze zredukowaną wydatkiem pompy

SDR

Standard
Dimensional Ratio

Stosunek średnicy do grubości ścianki w rurach z tworzyw sztucznych, wskaźnik geometryczny dla rur z HDPE i PVC

SG

Specific Gravity

Ciężar właściwy płynu

SHT

Short Trip

Krótki marsz w otworze polegający na wyciąganiu i zapuszczaniu przewodu

SPM

Stroke Per Minute

Ilość suwów pompy na minutę

SPP

Stand Pipe Pressure

Ciśnienie rejestrowane na pompie płuczkowej

SPT

Standard Penetration Test

Sondowanie cylindryczne SPT, ilość uderzeń daną sondą do uzyskania odpowiedniego zagłębienia (np. N10 = 2 oznacza, że wykonano dwa uderzenia, aby zagłębić sondę na 10 cm w grunt)

SQIN

Square Inch

Cal kwadratowy, jednostka pola powierzchni

SR

Shear Rate

Prędkość ścinania

SS

Shear Stress

Naprężenie wynikające z
zastosowanej prędkości ścinania

SS

Suspended Solids

Zwierciny zawieszone w płynie

ST

Side Track

Wyjście z podstawowego otworu, zmiana trajektorii wymagająca odejścia do dotychczas realizowanej trasy wiercenia, wymaga na ogół marszowania do punktu korzystnego

TBM

Tunnel Boring Machine

Maszyna do tunelowania

TCI

Tungsteen Carbide Inserts

Słupki z węglika wolframu

TD

Total Depth

Całkowita głębokość

TDS

Top Drive System

System górnego napędu

TFA

Total Flow Area

Całkowite pole przekroju zainstalowanych dysz w narzędziu wyrażone w calach kwadratowych

TH

Thrust

Siła pchania, jeden z podstawowych parametrów technologicznych

TI

Trip Into the Hole

Zapuszczanie narzędzi do otworu

TL

Technical Limit

Najkrótszy możliwy czas wynikający z aktualnej technologii

TQ

Torque

Moment obrotowy – jeden z podstawowych parametrów technologicznych

TO

Trip Out of the Hole

Wyciąganie narzędzi z otworu

POOH

Pull out of the Hole

Wyciąganie np. przewodu wiertniczego z otworu

TT

Total Time

Czas całkowity

TVD

True Vertical Depth

Rzeczywista głębokość otworu w danym punkcie, przyjęta jako różnica elewacji punktu wejścia (wyjścia) i aktualnej pozycji narzędzi

US

Upper Section

Sekcja górna w otworze

WL

Water Loss

Filtracja

WBM

Water Based Mud

Płyn wodno-dyspersyjny

WOB

Weight On BIt

Nacisk osiowy na świder lub inne narzędzie wiercące

WOC

Waiting On Cement

Oczekiwanie na wiązanie cementu

WOPL

Waiting On Pipeline

Oczekiwanie na rurociąg

WOW

Wait On Weather

Oczekiwanie na pogodę

WT

Wall Thickness

Grubość ścianki rury

XCD

Xanthan Gum Polymer

Guma ksantanowa, naturalny polimer – materiał płuczkowy

XO

Cross Over

Łącznik przejściowy

YP

Yield Point

Granica płynięcia - parametr stosowany w modelowaniu reologicznym


 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook